Ułatwienia dostępu

O nas

O nas

W ramach Zespołu Placówek Edukacyjnych OSTOJA we Wrocławiu prowadzimy:

 • Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny OSTOJA (ORE)
  Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjny funkcjonuje w Zespole Placówek Edukacyjnych Stowarzyszenia OSTOJA we Wrocławiu.
  Ośrodek powstał w październiku 1997 roku z inicjatywy rodziców dzieci z głęboką sprzężoną niepełnosprawnością, zrzeszonych w Stowarzyszeniu OSTOJA. Było to możliwe po wejściu w życie przepisów prawnych zapewniających uczestnictwo tej grupie dzieci w procesie edukacji w Polsce
  i objęcie ich obowiązkiem szkolnym.

Od 25 lat realizujemy w Ośrodku zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla dzieci i młodzieży posiadających wskazanie do tej formy edukacji.

Siedziba placówki mieści się we Wrocławiu w dwu lokalizacjach:
w budynku przy ul. Górnickiego 37 a, w którym realizowane są zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze oraz przy ul. Robotniczej 42 b, w którym realizowany jest program Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

>  Zespoły Rewalidacyjno – Wychowawcze (ZRW) przy ul. Górnickiego 37 a

Specjalistyczną edukacją, terapią i opieką w ramach zajęć rewalidacyjno – wychowawczych obejmujemy dzieci i młodzież od 3 do 25 roku życia, posiadające stosowne orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Organizacja i sposób realizacji programów są zgodne z wytycznymi prawa oświatowego.
Zajęcia grupowe prowadzone są w 2-4 osobowych zespołach. Każdy zespół prowadzony jest przez pedagoga (ze specjalizacją w zakresie pedagogiki osób niepełnosprawnych intelektualnie lub z przygotowaniem do pracy z dziećmi ze sprzężoną niepełnosprawnością) oraz jego asystenta - opiekuna. Zapewniamy także, według potrzeb, zajęcia specjalistyczne z logopedą (neurologopedą), specjalistą AAC, tyflopedagogiem, muzykoterapeutą, fizjoterapeutą, psychologiem oraz opiekę pielęgniarską.
Zajęcia prowadzone są zgodnie z kalendarzem szkolnym w dni robocze, w godzinach od 7.00 do 16.30.


W ramach swojej oferty placówka zapewnia:

 • Realizację obowiązku szkolnego i prawa do nauki w formie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
 • Edukację i terapię według założeń systemu Nauczania Kierowanego Andreasa Petö.
 • Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze poza obowiązkowymi zajęciami pedagogicznymi.
 • Zajęcia specjalistyczne z pedagogiem, logopedą, neurologopedą, tyflopedagogiem,
  specjalistami Komunikacji Alternatywnej (AAC), muzykoterapeutą, katechetą.
 • Zajęcia w Sali Doświadczania Świata (Snoezelen), Ogrodzie Sensorycznym, zajęcia zooterapii (alpakoterapia).
 • Zajęcia rehabilitacji funkcjonalnej - prowadzone w ramach realizowanych projektów (środki PFRON) oraz w ramach współpracy z Ośrodkiem Creator Wrocław (środki NFZ).

Uczestnikom zajęć rewalidacyjno – wychowawczych samorząd lokalny zapewnia bezpłatny dowóz do placówki specjalistycznymi busami.

>  Program Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWRD) przy ul. Robotniczej 42 b

Program WWRD przeznaczony jest dla dzieci od urodzenia do momentu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego oraz dla ich rodzin.

Przyjęcie do programu odbywa się po złożeniu następujących dokumentów:

 • opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • wniosku rodzica o przyjęcie dziecka do ORE jako placówki prowadzącej wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcie jego rodziny

Zajęcia odbywają się codziennie (w dni robocze) w godz. 8.00 – 18.00, szczegółowy grafik zajęć ustalany jest indywidualnie z rodzicami.

Zespół specjalistów tworzą: psycholog, pedagog, logopeda/neurologopeda, terapeuta AAC, fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej (SI).

Praca zespołu obejmuje: interdyscyplinarną diagnozę, konstruowanie i realizację indywidualnych programów wspomagania rozwoju oraz ciągłe monitorowanie postępów w rozwoju dziecka, a także wsparcie jego rodziny.

Stosowane przez zespół specjalistyczny metody pracy z dzieckiem i jego rodziną to:

 • terapia psychologiczna
 • terapia pedagogiczna
 • terapia logopedyczna
 • fizjoterapia
 • stymulacja polisensoryczna (w Sali Doświadczenia Świata)
 • terapia mowy z wykorzystaniem metod komunikacji alternatywnej i wspomagającej
 • terapia integracji sensorycznej
 • terapia wzroku
 • terapia metodą biofeedback
 • trening funkcji wykonawczych
 • różne formy wspierania rodzin

 

Punkt Przedszkolny OSTOJA (PP) przy ul. Robotniczej 42 b    

Do dwóch oddziałów Punktu Przedszkolnego uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 do 7 lat (lub do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego). Każdy oddział może liczyć od 3 do 5 dzieci.

Przyjęcie do placówki odbywa się po złożeniu następujących dokumentów:

- orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność sprzężoną, w tym niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, albo z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu (autyzmu), wydanego przez publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną

- karty zgłoszenia dziecka do Punktu Przedszkolnego OSTOJA

Placówka oferuje:

 • pięciogodzinne zajęcia pedagogiczne z nauczycielkami posiadającymi niezbędne kwalifikacje
 • pomoc w trakcie zajęć oraz opiekę w pozostałym czasie realizowaną przez kadrę z przygotowaniem pedagogicznym i kwalifikacjami w zakresie opieki nad dziećmi
 • bezpłatny pobyt w godzinach od 8.00 do 15.00
 • 2-3 zajęcia specjalistyczne (w tygodniu) w zależności od potrzeb dziecka (z psychologiem, logopedą, fizjoterapeutą, z terapeutą integracji sensorycznej)
 • wsparcie rodziców i rodzin dzieci
 • dodatkowa możliwość korzystania z programu wczesnego wspomagania rozwoju.

Placówka dysponuje salą doświadczenia świata oraz salą do terapii integracji sensorycznej.

Pobyt i wszystkie prowadzone w placówkach zajęcia są bezpłatne.

Placówki są finansowane ze środków subwencji oświatowej w ramach otrzymywanej dotacji podmiotowej z samorządu Wrocławia.
Corocznie środki dotacji podmiotowej są uzupełniane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach realizowanych projektów wspierających działalność placówek Stowarzyszenia OSTOJA.

Regon: ZPE 383581425
                  ORE 021974912
                  PP 383571830

Inne artykuły

Kontakt

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny
OSTOJA we Wrocławiu

ul. Górnickiego 37a
tel./fax 71/322-12-24
ore.gornickiego@ostoja.org.pl

KRS: 0000081524 

Godziny pracy

Zajęcia rewealidacyjno-wychowawcze dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną trwają w godzinach 9.00 - 13.00.

W godzinach od 7.00 do 16.30 zapewniamy opiekę świetlicową.

Zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka odbywają się w godzinach 8.00 - 18.00.

Pomoc

Możesz nam pomóc!
wpłacając darowizny
na cele statutowe
Stowarzyszenia Ostoja
 
Bank: PKO BP S.A.
Oddział IV Wrocław
29 1020 5242 0000 2702 0151 3381