Ułatwienia dostępu

Oceny postępów ucznia

Oceny postępów ucznia

W naszej pracy bardzo istotne jest opracowywanie dla każdego ucznia indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych,  które określają cele, zadania, metody i formy pracy na najbliższy rok. Aby cele, które sobie stawiamy w pracy z uczniem, były adekwatne do jego aktualnego poziomu rozwoju, oceniamy postępy naszych uczniów jedną z  dwóch skal:

1. Profil osiągnięć ucznia wg Jacka Kielina. W metodzie tej ocena postępów uczniów z głębokim upośledzeniem umysłowym odbywa się na podstawie jedenastu skal.

 • Skale percepcji wzrokowej i percepcji słuchowej oceniają sprawność aparatu wzrokowego i słuchowego oraz zdolność  do analizowania bodźców słuchowych i wzrokowych.
 • Skala motoryki małej ocenia zdolności manipulacyjne ucznia.
 • Skala motoryki dużej mierzy rozwój kontroli ucznia nad ruchami ciała, w tym przede wszystkim kontroli ruchów głowy, umiejętności siadu oraz lokomocji.
 • Skala rozwój społeczny ocenia zdolności ucznia do kontaktu niewerbalnego, oraz intencjonalnego z jego otoczeniem społecznym.
 • Skala rozwój mowy mierzy możliwości wokalizacyjne uczniów i zdolności do komunikacji werbalnej.
 • Skala rozumienie mowy opisuje rozumienie treści słów.
 • Skala naśladownictwo ruchowe jest miarą zdolności  do naśladowania zachowań ruchowych.     
 • Skala koordynacja wzrokowo-ruchowa ocenia zachowania  wymagające współdziałania percepcji wzrokowej i ruchów ręki.         
 • Skala funkcje poznawcze przedstawia wskaźniki dotyczące spostrzegania, wyobrażeń, uwagi, pamięci i myślenia.
 • Skala samodzielność opisuje zachowania ucznia podczas jedzenia, ubierania się oraz samoobsługi.

2. Inwentarz PPAC (Primary Progres Assessment Chart) Gunzburgajest narzędziem oceny postępów w rozwoju społecznym,przeznaczonym dla osób z głębokim upośledzeniem umysłowym. Zadania zawarte w PPAC, dotyczą umiejętności podstawowych, wyjściowych, czyli tych, które najwcześniej nabywamy. Podzielono je na cztery działy:

 • Obsługiwanie siebie  (podzielono go na jedzenie, poruszanie się, toaleta i mycie się, ubieranie się),
 • Komunikowanie się (podzielono go na rozwój mowy i rozumienie mowy),
 • Uspołecznienie
 • Zajęcia (podzielono go na sprawność manualną i zręczność).

 

 

Inne artykuły

Kontakt

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny
OSTOJA we Wrocławiu

ul. Górnickiego 37a
tel./fax 71/322-12-24
ore.gornickiego@ostoja.org.pl

KRS: 0000081524 

Godziny pracy

Zajęcia rewealidacyjno-wychowawcze dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną trwają w godzinach 9.00 - 13.00.

W godzinach od 7.00 do 16.30 zapewniamy opiekę świetlicową.

Zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka odbywają się w godzinach 8.00 - 18.00.

Pomoc

Możesz nam pomóc!
wpłacając darowizny
na cele statutowe
Stowarzyszenia Ostoja
 
Bank: PKO BP S.A.
Oddział IV Wrocław
29 1020 5242 0000 2702 0151 3381