Ułatwienia dostępu

Metody pracy

Metody pracy zespołów rewalidacyjno-wychowawczych

Nauczyciele zespołów rewalidacyjno – wychowawczych prowadzą zajęcia według Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych (IPET) oraz programów zespołowych. W pracy z uczniami wykorzystywane są elementy różnych metod terapeutycznych, między innymi: stymulacja polisensoryczna, integracja sensoryczna, metoda Felicji Affolter, metoda "Dotyk i Komunikacja" Knillów, metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Scherborne, metoda "Porannego Kręgu" oraz system kierowanego nauczania Andreasa Petö. Nacisk w edukacji położony jest na:

 1. Naukę nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości ucznia;
 2. Kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom ucznia;
 3. Rozwijanie zainteresowania otoczeniem (wielozmysłowe poznawanie otoczenia, naukę rozumienia zachodzących w nim zjawisk, kształtowanie umiejętności funkcjonowania w otoczeniu );
 4. Wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia;
 5. Naukę celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości i zainteresowań ucznia oraz przejawianej przez niego aktywności.

 

TERAPIA RĘKI:
Terapia ręki ma na celu usprawnianie tych funkcji percepcyjno – motorycznych, dzięki którym dziecko osiągnie optymalny poziom w zakresie samoobsługi oraz doskonalenie sprawności manualnej i usprawnianie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców, poprawę umiejętności prawidłowego chwytu.
Terapia ręki to również dostarczanie wrażeń dotykowych (rozwijanie wrażliwości dotykowej) i poznawanie dzięki nim różnych kształtów i struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania.

 

ZAJĘCIA Z LOGOPEDĄ:
Specjaliści prowadzą stymulację rozwoju mowy biernej i czynnej u uczniów ze złożoną wieloraką niepełnosprawnością. Stosują ustno – twarzową terapię regulacyjną Rodolfo Castillo – Moralesa oraz posługują się metodami komunikacji alternatywnej i wspomagającej (AAC).Ważną częścią terapii logopedycznej przygotowującą do mówienia jest trening jedzenia i picia.

 

ZAJĘCIA Z TYFLOPEDAGOGIEM:
Tyflopedagog wykonuje funkcjonalną ocenę widzenia dzieci niemówiących i prowadzi terapię wzroku w oparciu o metodę preferencyjnego patrzenia Lei Hyvarinen, program rozwijania umiejętności posługiwania się wzrokiem Barragi i Morris, program oregoński, Snoezelen i inne metody. Ustala możliwe adaptacje otoczenia fizycznego do potrzeb dzieci słabo widzących.

 

KYNOTERAPIA:
Kynoterapia wspomaga rehabilitację dziecka. Motywatorem w niej jest odpowiednio wyszkolony pies. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanego terapeutę. Celem terapii jest poprawa funkcjonowania w sferze ruchowej, percepcyjnej, poznawczej oraz emocjonalno – społecznej dziecka. Zajęcia z udziałem psa prowadzone są indywidualnie i grupowo.

 

MUZYKOTERAPIA:

Zajęcia muzykoterapii mają charakter grupowy. Zadania dobierane są indywidualnie do potrzeb i możliwości rozwojowych uczniów. Ich celem jest stymulowanie poszczególnych sfer rozwoju psychospołecznego. W trakcie zajęć dominującymi formami aktywności są: śpiew i gra na instrumentach z wykorzystaniem elementów rytmiki i technik relaksacyjnych.

 

KATECHEZA:

Celem katechezy jest pogłębienie duchowego rozwoju każdego dziecka. Zajęcia prowadzone są indywidualnie i grupowo według Katechezy Dobrego Pasterza M.Montesori z elementami metod Felicji Affolter i Porannego Kręgu (stymulacji polisensorycznej według pór roku). Dzieci są przygotowywane do I Komunii Świętej i Bierzmowania na prośbę rodziców.

 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz pomoc rodzinie

W Ośrodku Rehabilitacyjno–Edukacyjnym realizowane są dwa programy wsparcia rozwoju dzieci i pomocy ich rodzicom/rodzinie:

1. Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dzieci (WWRD) od urodzenia do momentu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego

Przyjęcie do Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka odbywa się po złożeniu następujących dokumentów:

 • opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • oświadczenia rodzica o wyborze ORE jako placówki prowadzącej wczesne wspomaganie rozwoju jego dziecka

2. Wczesna pomoc dziecku niepełnosprawnemu i jego rodzinie w placówkach Stowarzyszenia "Ostoja" projekt PFRON konkurs XI (dla dzieci do 7 r.ż.)

Przyjęcie do Zespołu prowadzącego program odbywa się na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez Powiatową Komisję ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Praca obu zespołów specjalistów obejmuje interdyscyplinarną diagnozę, specjalistyczne wizyty diagnostyczno–kontrolne oraz konstruowanie i realizację indywidualnych programów terapeutycznych.

Program terapeutyczny każdego dziecka realizowany jest przez zespół w składzie: psycholog, lub/i pedagog specjalny lub/i logopeda lub/i fizjoterapeuta, lub/i inny terapeuta (według potrzeb dziecka).

Zespoły pracują w dni robocze, 5 dni w tygodniu od godz. 8.00 do 17.40 (piątek 15.30), szczegółowy grafik zajęć ustalany jest indywidualnie z rodzicami.

Stosowane przez zespół specjalistyczny metody pracy z dzieckiem i rodziną to:

 • terapia psychopedagogiczna
 • terapia logopedyczna
 • zajęcia grupowe logorytmiki
 • fizjoterapia
 • stymulacja polisensoryczna
 • metody wspierające proces usprawniania, takie jak:
 • metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherbourne
 • metoda M., Ch. Knill'ów
 • metoda Castillo Moralesa
 • terapia mowy z wykorzystaniem metod komunikacji alternatywnej i wspomagającej
 • terapia integracji sensorycznej
 • oraz różne formy wspierania rodzin, z terapią rodzin włącznie.

Dziecko może uczestniczyć w jednym lub w obu programach wsparcia w zależności od posiadanych dokumentów kwalifikujących.

Dodatkowo w ORE jest możliwość korzystania z dziennej rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego (od 0 do 18 r.ż.) prowadzonej przez NZOZ "Creator" a finansowanej przez NFZ. Przyjęcie na te zajęcia odbywa się na podstawie skierowania lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty.

 

 

 

Inne artykuły

Kontakt

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny
OSTOJA we Wrocławiu

ul. Górnickiego 37a
tel./fax 71/322-12-24
ore.gornickiego@ostoja.org.pl

KRS: 0000081524 

Godziny pracy

Zajęcia rewealidacyjno-wychowawcze dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną trwają w godzinach 9.00 - 13.00.

W godzinach od 7.00 do 16.30 zapewniamy opiekę świetlicową.

Zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka odbywają się w godzinach 8.00 - 18.00.

Pomoc

Możesz nam pomóc!
wpłacając darowizny
na cele statutowe
Stowarzyszenia Ostoja
 
Bank: PKO BP S.A.
Oddział IV Wrocław
29 1020 5242 0000 2702 0151 3381