OCENY POSTĘPÓW UCZNIA

W naszej pracy bardzo istotne jest opracowywanie dla każdego ucznia indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych,  które określają cele, zadania, metody i formy pracy na najbliższy rok. Aby cele, które sobie stawiamy w pracy z uczniem, były adekwatne do jego aktualnego poziomu rozwoju, oceniamy postępy naszych uczniów jedną z  dwóch skal:

1.Profil osiągnięć ucznia wg Jacka Kielina. W metodzie tej ocena postępów uczniów z głębokim upośledzeniem umysłowym odbywa się na podstawie jedenastu skal.

Skale percepcji wzrokowej i percepcji słuchowej oceniają sprawność aparatu wzrokowego i słuchowego oraz zdolność  do analizowania bodźców słuchowych i wzrokowych.

Skala motoryki małej ocenia zdolności manipulacyjne ucznia.

Skala motoryki dużej mierzy rozwój kontroli ucznia nad ruchami ciała, w tym przede wszystkim kontroli ruchów głowy, umiejętności siadu oraz lokomocji.

Skala rozwój społeczny ocenia zdolności ucznia do kontaktu niewerbalnego, oraz intencjonalnego z jego otoczeniem społecznym.

Skala rozwój mowy mierzy możliwości wokalizacyjne uczniów i zdolności do komunikacji werbalnej.

Skala rozumienie mowy opisuje rozumienie treści słów.

Skala naśladownictwo ruchowe jest miarą zdolności  do naśladowania zachowań ruchowych.     

Skala koordynacja wzrokowo-ruchowa ocenia zachowania  wymagające współdziałania percepcji wzrokowej i ruchów ręki.         

Skala funkcje poznawcze przedstawia wskaźniki dotyczące spostrzegania, wyobrażeń, uwagi, pamięci i myślenia.

Skala samodzielność opisuje zachowania ucznia podczas jedzenia, ubierania się oraz samoobsługi.

2. Inwentarz PPAC (Primary Progres Assessment Chart) Gunzburgajest narzędziem oceny postępów w rozwoju społecznym,przeznaczonym dla osób z głębokim upośledzeniem umysłowym. Zadania zawarte w PPAC, dotyczą umiejętności podstawowych, wyjściowych, czyli tych, które najwcześniej nabywamy. Podzielono je na cztery działy:

Obsługiwanie siebie  (podzielono go na jedzenie, poruszanie się, toaleta i mycie się, ubieranie się),

Komunikowanie się (podzielono go na rozwój mowy i rozumienie mowy),

Uspołecznienie

Zajęcia (podzielono go na sprawność manualną i zręczność).

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny OSTOJA we Wrocławiu

ul. Górnickiego 37a, tel./fax 71/322-12-24
ore.gornickiego@ostoja.org.pl

KRS: 0000081524 

Powered by Joomla 1.7 Templates